Categorieën
Gemeenten

Leerplicht en passend onderwijs

Medisch advies ten behoeve van een verzoek tot vrijstelling op grond van de Leerplichtwet

Specifieke doelstelling:

 • vanuit medisch perspectief door middel van sociaal medische advisering een waardevolle bijdrage leveren aan de beoordeling of de jongere op lichamelijke of psychische gronden wel of niet geschikt is om tot een school dan wel een instelling te worden toegelaten.

In te zetten professional:

 • verzekeringsarts

Medisch advies Passend Onderwijs (op grond van de Wet passend onderwijs)

Specifieke doelstelling:

 • vanuit medisch perspectief een waardevolle bijdrage leveren aan de beoordeling of en in welke mate, een kind in staat is om onderwijs te volgen (op grond van de Wet passend onderwijs).
 • goede afstemming met andere bij de beoordeling en ondersteuning van het kind betrokken professionals, conform wet- en regelgeving, professionele standaarden (zoals die van het Nederlandse Centrum Jeugdgezondheid en van Nederlandse Jeugd Instituut).

In te zetten professional:

 • verzekeringsarts
Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of over de vraag wat Argonaut Advies voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Categorieën
Gemeenten

Bijzondere bijstand

Specifieke doelstelling:

Door middel van sociaal-medische advisering een waardevolle bijdrage leveren aan de beoordeling of een door de cliënt specifiek gevraagde (vergoeding voor) voorziening vanuit medisch oogpunt noodzakelijk is.

In te zetten professional:

 • verzekeringsarts / arts maatschappij en gezondheid;
 • tandarts.
Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of over de vraag wat Argonaut Advies voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Categorieën
Gemeenten

Kinderopvang

Ouders die niet in staat zijn hun kinderen een veilige en op de ontwikkeling gerichte omgeving te bieden, kunnen een beroep doen op kinderopvang op grond van sociaal medische problematiek.

Specifieke doelstelling

Het doel van de medische beoordeling is vaststellen of er bij (één van) de ouders zodanige sociaal medische problematiek speelt dat door de gemeente kinderopvang verleend moet worden. Voor dit onderzoek zet Argonaut Advies artsen in.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of over de vraag wat Argonaut Advies voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Categorieën
Gemeenten

Activerend consult

U kunt de inzet van een activerend medisch consult overwegen bij cliënten die een te hoge beleving van hun lichamelijke en psychische ongemakken hebben. Ook zijn er cliënten die fysieke of psychische klachten aanwenden als excuus om niet te hoeven werken of deelnemen aan re-integratieactiviteiten.

In beide gevallen kan een activerend medisch consult uitkomst bieden. Hierbij gaat het niet om te komen tot formele uitspraken over medische belastbaarheid, maar om een cliënt activerend en oplossingsgericht te sturen en te ondersteunen. Het activerend medisch consult heeft een arbo-medisch karakter.

Specifieke doelstelling

Het activerend medisch consult kan eenmalig worden ingezet of in een korte serie, waardoor de arts of psycholoog het nakomen van afspraken met betrekking tot herstel en participatiegedrag kan stimuleren.

In te zetten professional:

 • verzekeringsarts;
 • NIP psycholoog.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over een activerend medisch consult? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Categorieën
Gemeenten

Belastbaarheidsonderzoek

De waarde van een medische advies is sterk afhankelijk van de bijdrage die het advies kan leveren aan het stimuleren van een gunstige ontwikkeling in Participatie, Zelfredzaamheid en Functioneren in belangrijke Levensgebieden (PZFL). PZFL naar vermogen is een zeer belangrijke uitkomst voor iedere burger; zonder PFZL naar vermogen kan zelden sprake zijn van goede en duurzame kwaliteit van leven, lichamelijke en psychische gezondheid, zingeving, gevoel van eigenwaarde, en gevoel van betekenis voor mensen om je heen.

In het kader van de Participatiewet kan Argonaut Advies u ondersteunen met onder andere de onderstaande diensten:

Medisch advies

Specifieke doelstelling:

 • het vanuit integraal medisch perspectief onderzoeken en met cliënt bespreken van, en adviseren over de functionele en andere mogelijkheden die cliënt heeft i.r.t. optimale zelfredzaamheid en participatie. Het gaat daarbij om de actuele situatie en de prognose uitgaande van constructieve acties van cliënt en/of diens omgeving;
 • vanuit medisch perspectief door middel van sociaal-medische advisering een waardevolle bijdrage leveren aan de beoordeling voor participatie van een belanghebbende op grond van de Participatiewet.

In te zetten professional:

 • verzekeringsarts

Psychologisch Advies

Specifieke doelstelling:

 • het vanuit integraal psychologisch perspectief onderzoeken en met cliënt bespreken van, en adviseren over de functionele en andere mogelijkheden die cliënt heeft i.r.t. optimale zelfredzaamheid en participatie. Het gaat daarbij om de actuele situatie en de prognose uitgaande van constructieve acties van cliënt en/of diens omgeving;
 • vanuit psychologisch perspectief door middel van sociaal medische advisering een waardevolle bijdrage leveren aan de beoordeling voor participatie van een belanghebbende op grond van de Participatiewet.

In te zetten professional:

 • NIP psycholoog

Arbeidsdeskundig advies

De arbeidsdeskundige kan ingezet worden voor:

 • arbeidsdeskundig onderzoek naar arbeidsmogelijkheden en bemiddelbaarheid;
 • opstellen re-integratievisie;
 • onderzoek naar UWV aanspraken;
 • loonwaardebepaling.

Argonaut Advies werkt alleen met bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) geregistreerde arbeidsdeskundigen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of over de vraag wat Argonaut Advies voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Categorieën
Gemeenten

Onze visie Participatiewet

Er treden grote veranderingen op in de aanpak van mensen die aanspraak willen doen of al maken op de bijstand. Een nieuwe benadering van (medische) dienstverlening kan daarbij een belangrijke toegevoegde waarde leveren. Argonaut Advies heeft het afgelopen jaar nauw samengewerkt met gemeenten om met elkaar de aanpak van de doelgroep effectiever en doelmatiger te maken.

Werken is gezond en draagt bij aan positieve gezondheid

Goed functioneren in belangrijke leefgebieden is belangrijk voor ons welbevinden, een uiterst belangrijk onderdeel van positieve gezondheid. Werken is gezond! Zowel wetenschappelijke onderzoeken als de praktijk laten er geen twijfel over bestaan: Een baan is belangrijk voor de weg naar duurzaam beter functioneren en participeren. Concreet gaat het dan over ‘place then train’: eerst werk, dan training of coaching. Een goed alternatief voor de lange reeksen re-integratietrajecten, die we in de afgelopen decennia tegenkwamen.

Eigen verantwoordelijkheid en aandeel staat voorop

Ieder mens is op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen functioneren en zelfredzaamheid. Dat blijft zo als je in de bijstand komt of zit. Het gebruik van eigen aandeel is een van de belangrijkste kenmerken van een gekantelde aanpak. In die zin blijkt kantelen noodzakelijk en waardevol in verschillende domeinen, niet alleen bij de uitvoering van Wmo, maar ook bij de uitvoering van de Participatiewet. Bij re-integratie is wetenschappelijk aangetoond dat het werken zelf (een directe gedragsverandering en inspanning van de burger zelf) een cruciaal onderdeel van de interventie is om werkvermogen en participatie te verbeteren. Het optimaal gebruik maken van het eigen aandeel is niet alleen goedkoper, maar leidt ook sneller en meer duurzaam tot resultaten. Helaas is het benutten van dat eigen aandeel bij mensen in de bijstand lang niet altijd gemakkelijk te realiseren. Er zijn vaak andere knelpunten en er is vaak sprake van gedrag en denken dat niet helpt om de kans op werk te vergroten.

Argonaut Advies ondersteunt

Het stimuleren van gedragsverandering vormt een aparte uitdaging! Argonaut Advies beschikt over veel expertise in gekantelde sociaal-medische en psychologische dienstverlening. Wij hebben een doelmatige ‘stepped care’-benadering. Hierbij zetten we diagnostiek en interventies in om cliënten passend te onderzoeken en ondersteunen. Het uiteindelijke doel hiervan is te allen tijde herstel van functioneren, participatie en zelfredzaamheid. Het eigen aandeel van de cliënt neemt altijd een centrale rol in. Argonaut staat de gemeente graag terzijde. Het is onze overtuiging dat een intensieve vorm van samenwerking noodzakelijk en waardevol is.

Meer informatie over onze visie?

Wilt u meer informatie over onze visie of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen