Categorieën
Uncategorized

Informatie voor behandelaars (huisartsen en specialisten)

Deze pagina bevat specifieke informatie voor huisartsen en specialisten over de OV-begeleiderskaart.

Opvragen medische gegevens door cliënt

Indien iemand een aanvraag indient voor een OV-begeleiderskaart dient deze aanvraag te zijn voorzien van medische informatie. Bij uitspraak van 31 maart 2006 (USZ 2006/167) heeft de Centrale Raad van Beroep overwogen dat Argonaut Advies, bij het nemen van beslissingen op aanvragen voor een OV-begeleiderskaart, als bestuursorgaan aangemerkt dient te worden. Dit heeft tot gevolg dat de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de aanvraag voor een OV-begeleiderskaart. Ingevolge artikel 4:2 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht is het aan een aanvrager van een (begunstigende) beschikking om alle gegevens en bescheiden, die voor de beslissing op aanvraag nodig zijn en waarover redelijkerwijs de beschikking verkregen kan worden, aan het bestuursorgaan dienen te worden verstrekt.

Argonaut Advies wijst u erop dat de aanvrager, ingevolge artikel 7:456 Burgerlijk Wetboek, recht heeft op afschrift van (een deel van) zijn eigen medisch dossier. Voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden zal de aanvrager over de door hem genoemde relevante medische problemen feitelijke informatie uit zijn medische dossier moeten overhandigen.

Voor de aanvraag van een OV-begeleiderskaart zijn de volgende beperkingen relevant:

  • Een mobiliteitsbeperking;
  • Epilepsie met een grand mal frequentie;
  • Een visuele beperking;
  • Een verstandelijke beperking; en
  • Een psychische beperking.

Zonder relevante medische gegevens, kan Argonaut Advies de aanvraag niet in behandeling nemen.

Declaratie

De OV-begeleiderskaart is een systeem dat door het ministerie van Infrastructuur en Milieu is ontworpen. Hierin is het gegeven begrepen dat de aanvrager zelf via het recht op dossierinzage en afschrift verantwoordelijk is voor het vergaren en toezenden van relevante medische informatie. Uw declaratie komt dan ook niet voor vergoeding in aanmerking, ook niet wanneer Argonaut Advies zelf informatie bij u opvraagt.

De oorzaak is gelegen in het feit dat het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) expliciet aangeeft voor welke wet – en regelgeving bij het verstrekken van informatie een declaratie gehonoreerd moet worden. De regeling met betrekking tot de OV-begeleiderskaart valt daar niet onder.

Informatie voor het ministerie

De OV-Begeleiderskaart is bedoeld voor reizigers die niet zonder persoonlijke begeleiding met het openbaar vervoer kunnen reizen. Onder openbaar vervoer wordt verstaan: openbare trein-, bus-, metro-, en tramdiensten volgens dienstregeling. Daarnaast valt ook het collectief vraagafhankelijk vervoer in dit verband onder het openbaar vervoer.

Argonaut Advies voert sinds 2014 (Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 11 juli 2014, nr. IENM/BSK-2014/142443) de (medische) beoordelingen. Er is mandaat en machtiging verleent aan de directeur van Argonaut Advies B.V. met betrekking tot de uitvoering van de Regeling OV-Begeleiderskaart.

Meer informatie?

Ministeriele regeling OVBKMandaat OVBK

Categorieën
Uncategorized

Bezwaar en Beroep

Bij beoordelingen van aanvragen van een OV-begeleiderskaart hanteert Argonaut Advies de grootste zorgvuldigheid. Toch kan het zijn dat u het niet eens bent met de uiteindelijke beslissing. Wanneer u het niet eens bent met een afgegeven negatief besluit over de OV-begeleiderskaart, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het besluit schriftelijk bezwaar maken bij Argonaut Advies. In het bezwaarschrift moet u dan vermelden waarom u het niet eens bent met dit besluit.

Bezwaar

Wanneer u bezwaar maakt, kun u zich, gelet op artikel 2:1 Algemene wet bestuursrecht, laten bijstaan of vertegenwoordigen door een gemachtigde. Dit is echter niet verplicht. De kosten die met die bijstand of vertegenwoordiging samenhangen, komen in beginsel voor uw rekening. 

Laat u zich bijstaan of vertegenwoordigen door een gemachtigde? Dan dient u te allen tijde een machtigingsformulier aan Argonaut Advies te kunnen overleggen. Ook indien uw gemachtigde een advocaat is, verlangt Argonaut Advies van u een machtigingsformulier (MvT Parl. Gesch Awb I, p. 168). Op het machtigingsformulier moet ten minste staan: de datum en de naam  en handtekening van degene die machtigt,  en degene die gemachtigd wordt.  Indien u geen machtigingsformulier overlegt, bestaat de kans dat uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard. Indien er sprake is van een negatieve eerste indicatie is het machtigingsformulier ingesloten bij het besluit, voor het geval dat u in bezwaar wilt gaan. 

Het bezwaarschrift wordt afgehandeld overeenkomstig de bepalingen in de Awb (Algemene wet bestuursrecht). Na binnenkomst van het bezwaarschrift wordt u door ons telefonisch uitgenodigd voor het maken van een afspraak voor een (telefonische) hoorzitting met een bezwaararts.

Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaren bespreken met een bezwaararts. Deze bezwaararts is niet betrokken geweest bij de eerste beoordeling van uw aanvraag. Na afloop maakt de arts een verslag van de hoorzitting en stelt een advies op. De projectcoördinator OVBK zal vervolgens dit advies bestuderen en namens Argonaut Advies een beslissing nemen op het bezwaarschrift.

In het algemeen kan Argonaut besluiten dat:

  • het eerder genomen besluit in stand blijft, of;
  • het eerder genomen negatieve besluit wordt herroepen en wordt omgezet in een positief besluit, of;
  • het indicatiebureau de opdracht krijgt een nieuw of aanvullend onderzoek te doen.
Bezwaar per e-mail

Helaas kan Argonaut Advies uw per e-mail ingediende bezwaarschrift niet in behandeling nemen. Dit komt omdat Argonaut Advies de elektronische weg voor het maken van bezwaar nog niet heeft opengesteld omdat wij de berichten niet op authenticiteit kunnen controleren. Daarom verzoeken wij u om uw bezwaarschrift getekend per post naar ons op te sturen.

Beroep na bezwaar

Het kan zijn dat u het niet eens met de beslissing op bezwaar. In het besluit wordt aangegeven dat u zich dan tot de bestuursrechter kunt wenden en binnen zes weken na dagtekening van het besluit beroep kan instellen. Beroep dient te worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied van uw woonplaats. Voor meer informatie omtrent de beroepsprocedure verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Op 1 oktober 2009 is de nieuwe ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ van kracht geworden. Binnen overheidsorganen worden dagelijks allerlei besluiten genomen betreffende vergunningen, subsidies en uitkeringen. Wanneer een besluit niet binnen de geldende termijn wordt genomen of u ontvangt zelfs helemaal geen besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U kunt dat ook doen als u het niet eens bent met het genomen besluit.

Bezwaar opsturen

Uw bezwaar kunt u per post opsturen naar:

Argonaut Advies
Afdeling OV-Begeleiderskaart
Postbus 305
3720 AH Bilthoven

Categorieën
Particulieren

Beoordeling OV-begeleiderskaart

De OV-Begeleiderskaart is bedoeld voor reizigers die niet zonder persoonlijke begeleiding met het openbaar vervoer kunnen reizen. Onder openbaar vervoer wordt verstaan de openbare trein-, bus-, metro-, en tramdiensten. Daarnaast valt ook het collectief vraagafhankelijk vervoer in dit verband onder het openbaar vervoer. 

Wat is een OV-begeleiderskaart?

Met een OV-begeleiderskaart mag een begeleider gratis met u mee als u door een beperking niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunt reizen.

Wanneer komt u in aanmerking voor een OV-begeleiderskaart?

U komt in aanmerking voor een OV-begeleiderskaart wanneer u op geen enkele manier zelfstandig met het openbaar vervoer kunt reizen. De criteria hiervoor zijn opgenomen in de Regeling OV-Begeleiderskaart van 11 juli 2014.

Argonaut Advies voert  sinds 2014  (Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 11 juli 2014, nr. IENM/BSK-2014/142443) de (medische) beoordelingen uit voor de regeling OV-begeleiderskaart. Bij de beoordeling wordt gekeken of u op enigerlei wijze zelfstandig kunt reizen.

Het begrip zelfstandig reizen slaat niet zozeer op het reizen zonder enige hulp. Het gaat om het kunnen reizen zonder hulp van een persoonlijk begeleider, maar eventueel wel met assistentie die het openbaar vervoersbedrijf biedt en met bewegingshulpmiddelen. Als u met deze assistentie en/of bewegingshulpmiddelen kunt reizen, wordt u geacht zelfstandig te kunnen reizen en komt u niet in aanmerking voor een OV-begeleiderskaart.

Let op! Het dragen van bagage is geen indicatie voor een OV-begeleiderskaart.

Om het voor u makkelijker te maken of u in aanmerking komt voor een OV-begeleiderskaart, heeft Argonaut Advies een stroomschema ontwikkeld. Door stap voor stap de vragen te beantwoorden, kunt u voor uzelf bepalen of het wel of geen nut heeft om een OV-begeleiderskaart aan te vragen.

Bekijk hier het stroomschema

OV-Begeleiderskaart aanvragen

Mocht u na het lezen van bovenstaande informatie een OV-Begeleiderskaart aan willen vragen, dan kunt u het aanvraagformulier downloaden of neem contact op met onze afdeling OV-Begeleiderskaart via 030 235 46 61 (optie 1) of ovbegeleiderskaart@argonaut.nl.

Het beschermen van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw vraag. Na het invullen van het aanvraagformulier kunt u deze per post opsturen naar: Argonaut Advies B.V., Postbus 305, 3720 AH Bilthoven t.n.v. OV-begeleiderskaart.

Veelgestelde vragen

Gegevens op het formulier, de pasfoto, het kopie identiteitsbewijs, en de gevraagde bewijsstukken moeten zijn van/gaan over degene die begeleid moet worden. 

Degene die begeleid moet worden is de aanvrager, op diens naam komt de kaart te staan. Op deze manier kan de begeleider ook wisselen. 

Sinds  maart 2017 zijn de OV Begeleiderskaart en de Toegang Begeleiderkaart voor de poortjes samengevoegd tot 1 kaart. Hierdoor heeft men de Toegang Begeleiderkaart niet meer nodig, en kan de begeleider de poortjes openen met de  OV Begeleiderskaart. Op deze vernieuwde OV Begeleiderskaart staat op de achterzijde: Met deze kaart kunt u OV chipkaartpoortjes openen. Heeft u deze nieuw versie nog niet, dan kunnen wij een duplicaat bestellen van uw Ov Begeleiderskaart (mits nog geldig) zodat deze opnieuw gemaakt wordt met een chip erin verwerkt. 

Wij sturen 2 maanden voordat de kaart verloopt automatisch een verlengingsformulier per post naar u toe. Heeft u de kaart de vorige keer voor de beperkte duur van 1 jaar ontvangen, dan moet bij de verlengingsaanvraag  naast een pasfoto en kopie ID, ook recente medische gegevens over de huidige situatie meegestuurd worden afkomstig van een arts. Belangrijk is diagnose, ernst, behandeling/behandelingsresultaten. Aan de hand hiervan gaat onze arts beoordelen of de kaart verlengd kan worden, en voor hoelang. 

In dit geval kunt u contact met ons opnemen (per telefoon, mail, brief). Zolang de kaart nog niet verlopen is, kunnen wij een duplicaat bestellen. De kaart wordt dan opnieuw gemaakt en verzonden. 

In dit geval kunt u contact met ons opnemen (per telefoon, mail of brief). Zolang de kaart nog niet verlopen is, kunnen wij een duplicaat bestellen. De kaart wordt dan opnieuw gemaakt en verzonden.

Dit kan per telefoon, mail of brief. Vermeld dan uw voorletters en achternaam, geboortedatum, oud adres, nieuw adres 

Doorgaans moet men dan een kopie van de OV Begeleiderskaart maken en opsturen naar de desbetreffende regiotaxi. In sommige gevallen hoeft men alleen het kaartnummer door te geven aan de klantenservice van de desbetreffende regiotaxi. Neem hiervoor contact op met de klantenservice van desbetreffende regiotaxi. 

Dit kan via de telefoon, mail, of  per brief. Gaarne voorletters + achternaam en geboortedatum vermelden.  

Aanvullende informatie
informatie ministerie argonaut

Informatie voor het ministerie

De OV-Begeleiderskaart is bedoeld voor reizigers die niet zonder persoonlijke begeleiding met het openbaar vervoer kunnen reizen. Onder openbaar vervoer wordt verstaan: openbare trein-, bus-,

Lees meer »
Bezwaar en beroep Argonaut

Bezwaar en Beroep

Bij beoordelingen van aanvragen van een OV-begeleiderskaart hanteert Argonaut Advies de grootste zorgvuldigheid. Toch kan het zijn dat u het niet eens bent met de

Lees meer »