Rechten en plichten voor cliënten

Als u sociaal medisch advies van ons ontvangt, heeft u als cliënt rechten. Deze hebben wij voor u uitgeschreven.

Inzage- en correctierecht

Als u gebruik wilt maken van inzage en correctierecht, kunt u dit bij uw arts aangeven. De rapportage sturen wij naar u toe. Daarna heeft u een week de tijd om de rapportage na te lopen. U kunt de arts laten weten wat er veranderd moet worden. Dit betekent niet dat u het advies van de arts kunt laten aanpassen. Het advies is namelijk opgesteld vanuit de expertise van de beoordelend arts.

Voor kinderen tot 12 jaar hebben de ouders/voogd recht op inzage. Voor kinderen vanaf 12 jaar moet het kind de ouders/voogd toestemming geven om het advies in te zien.

Blokkeringsrecht

Verder is op de meeste adviezen het blokkeringsrecht van toepassing. Er zijn een paar uitzonderingen.

Als u gebruik wilt maken van het blokkeringsrecht dient u dit bij de arts aan te geven. Dat betekent dat er dan geen advies aan de opdrachtgever gegeven gaat worden. De opdrachtgever wordt op de hoogte gesteld van het feit dat u het advies blokkeert. Het conceptadvies wordt wel in het dossier opgeslagen.

Het blokkeringsrecht is niet van toepassing bij:

  1. Medische beoordelingen bij lopende arbeidsovereenkomsten (bijvoorbeeld bij arbeidsgeschiktheid);
  2. Medische beoordelingen bij verzekeringen (bijvoorbeeld een private schadeverzekering);
  3. Medische beoordelingen bij opleidingen die de keuring al volgt;
  4. Daarnaast is voor een aantal keuringen de toepassing van het blokkeringsrecht in een specifieke wet uitgesloten. Zo heeft de betrokkene geen blokkeringsrecht bij:
    • Medische beoordelingen die horen bij de Arbeidsomstandighedenwet;
    • Medische beoordelingen die horen bij de Wet SUWI (Participatiewet valt hier ook onder).

Extra informatie

Bij Argonaut Advies werken meerdere artsen die elkaar kunnen vervangen bij afwezigheid. Zij hebben daarmee ook toegang tot uw medisch dossier. Daarnaast worden kwaliteitschecks op de dossiers uitgevoerd door de stafarts. Als u hier bezwaar tegen heeft, verzoeken we u dit kenbaar te maken bij de arts of aan ons bedrijfsbureau. Ook kan het zijn dat de beoordelend arts uw aanvraag en zijn bevindingen anoniem inbrengt in casuïstiekbesprekingen in het kader van intercollegiaal overleg.

Met betrekking tot het maken van beeld- en geluidsopnames willen we u erop wijzen dat we hierin de richtlijnen van de artsenfederatie KNMG volgen.

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan