Bezwaar en beroep OV-begeleiderskaart

Bent u het niet eens met een beslissing over het aanvragen van een OV-Begeleiderskaart? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het besluit schriftelijk bezwaar maken bij Argonaut Advies. In het bezwaarschrift kunt u vermelden waarom u het niet eens bent met het besluit.

Wilt u bezwaar maken?

Wanneer u bezwaar maakt kunt u zich (artikel 2:1 Algemene wet bestuursrecht) laten bijstaan of vertegenwoordigen door een gemachtigde. Dit is niet verplicht. De kosten die met die bijstand of vertegenwoordiging samenhangen, komen in beginsel voor uw rekening. Laat u zich bijstaan of vertegenwoordigen door een gemachtigde? Dan dient u te allen tijde een machtigingsformulier aan ons te kunnen overleggen. Ook als uw gemachtigde een advocaat is, verlangt Argonaut Advies van u een machtigingsformulier (MvT Parl. Gesch Awb I, p. 168).

Op het machtigingsformulier moet minimaal staan:

  • Datum;
  • Naam en handtekening van de persoon die machtigt;
  • Naam en handtekening van de persoon die gemachtigd wordt.

Als u geen machtigingsformulier stuurt, bestaat de kans dat uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard. Als er sprake is van een negatieve eerste schattig, is het machtigingsformulier ingesloten bij het besluit. Dit is als u in bezwaar wilt gaan.

Man laat OV-Begeleiderskaart zien

Hoe kunt u bezwaar maken?

Uw bezwaar kunt u per post opsturen naar:

Argonaut Advies
Afdeling OV-Begeleiderskaart
Postbus 305
3720 AH Bilthoven

Per e-mail kunnen wij de ingediende bezwaarschriften behandelen. Dit komt omdat Argonaut Advies de elektronische weg voor het maken van bezwaar nog niet heeft opengesteld. Wij kunnen de berichten namelijk niet op authenticiteit kunnen controleren. Daarom ragen wij u om uw bezwaarschrift getekend per post naar ons op te sturen.

Bezwaarprocedure

Het bezwaarschrift wordt afgehandeld zoals het in de bepalingen van de Awb (Algemene wet bestuursrecht) staat. Na ontvangst van het bezwaarschrift nodigen wij u telefonisch uit voor het maken van een afspraak voor een (telefonische) hoorzitting met een bezwaararts. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaren bespreken met een bezwaararts. Deze bezwaararts is niet betrokken geweest bij de eerste beoordeling van uw aanvraag. Na afloop maakt de arts een verslag van de hoorzitting en stelt een advies op. De projectcoördinator OVBK zal vervolgens dit advies bestuderen en namens Argonaut Advies een beslissing nemen op het bezwaarschrift.

In het algemeen kan Argonaut besluiten dat:

  • het eerder genomen besluit in stand blijft, of;
  • het eerder genomen negatieve besluit wordt herroepen en wordt omgezet in een positief besluit, of;
  • het indicatiebureau de opdracht krijgt een nieuw of aanvullend onderzoek te doen.

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar?

Het kan zijn dat u het niet eens met de beslissing op bezwaar. In het besluit wordt aangegeven dat u zich dan tot de bestuursrechter kunt wenden en binnen zes weken na dagtekening van het besluit beroep kan instellen. Beroep dient te worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied van uw woonplaats. Voor meer informatie omtrent de beroepsprocedure verwijzen wij u naar de website van de Rechtspraak.

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Op 1 oktober 2009 is de nieuwe ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ van kracht gegaan. Binnen overheidsorganen worden dagelijks verschillende besluiten genomen over vergunningen, subsidies en uitkeringen. Is een besluit niet binnen de geldende periode genomen? Of ontvangt u helemaal geen besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U kunt dat ook doen als u het niet eens bent met het genomen besluit.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Heeft u een vraag over bezwaar en beroep bij beoordelingen van aanvragen bij een OV-begeleiderskaart? Laat het ons weten. Vul het formulier in of bel ons via het onderstaande telefoonnummer.

Argonaut Advies
088 229 80 80

Verbeterde leesbaarheid

Hoog contrast

Annuleren
Opslaan