Compliment geven of klacht indienen

Compliment geven of klacht indienen argonaut

Natuurlijk doen wij altijd onze uiterste best om zowel voor opdrachtgever als cliënt een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Bent u tevreden over onze dienstverlening, vertel het onze medewerker! Mocht u onverhoopt minder tevreden zijn over onze dienstverlening, dan horen wij dit uiteraard graag.

Complimenten

Bent u tevreden over onze dienstverlening? Een mooier compliment kunnen we niet krijgen! Wij horen het graag van u. U kunt uw compliment via onderstaand formulier doorgeven. Wij zorgen ervoor dat het compliment bij de juiste persoon terechtkomt.

Klachten

Heeft u een klacht over het handelen van een medewerker van Argonaut Advies? Of bent u ontevreden over de manier waarop een medewerker met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van onze dienstverlening.

Klagen is niet negatief

Klagen heeft een negatieve bijklank. Dat is niet terecht. Zowel voor u als voor ons biedt een klacht mogelijkheden tot verbetering van onze kwaliteit van dienstverlening. Het is daarom van belang dat uw klacht op de juiste plek terecht komt, serieus wordt behandeld en dat er maatregelen worden genomen ter voorkoming van herhaling.

Waarover kunt u klagen?

Een klacht is een uiting van ongenoegen en kan over veel zaken gaan. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over de gang van zaken bij het maken van een afspraak of de uitvoering van het onderzoek, over de bejegening door het personeel of over praktische zaken zoals tijden en onkosten. Dit kunt u allemaal kenbaar maken door een klacht bij ons in te dienen.

Klachten en bezwaar of beroep zijn juridisch gezien heel verschillend van aard. Het is daarom van belang om uw ongenoegen op de juiste wijze kenbaar te maken.

  • Bent u ontevreden over de inhoud of uitkomst van een advies? Dan kunt u dit kenbaar maken middels een bezwaar of beroep bij besluitnemer (vaak onze opdrachtgever). In het geval van bezwaar of beroep bij (medische) beoordelingen voor de regeling OV-begeleiderskaart kunt u dit bij ons kenbaar maken.  Op de pagina ‘Bezwaar en beroep‘ leest u hier meer over.
  • Bent u ontevreden over het handelen van een medewerker of onze organisatie? Dan kunt u dit kenbaar maken middels een klacht. Indien u uw ongenoegen over de inhoud of uitkomst van het advies kenbaar maakt middels een klacht, dan kan Argonaut Advies de klacht helaas niet in behandeling nemen.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Uw ongenoegen kunt u kenbaar maken bij de desbetreffende medewerker. Zo krijgt de medewerker ook de gelegenheid zijn eventuele fout te herstellen. Levert dit gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u een klacht indienen bij onze klachtencommissie.

Een klacht kan bij voorkeur digitaal worden ingediend middels het klachtenformulier onderaan deze pagina. Indien u de klacht namens een cliënt indient, is een machtiging van de cliënt vereist.

Een klacht kan ook worden ingediend via de e-mail op klachten@argonaut.nl of per post aan:

Argonaut Advies
T.a.v. Klachtencommissie
Postbus 446
3760 AK Soest

Als de klacht schriftelijk wordt ingediend vragen wij u, indien van toepassing, de navolgende informatie te vermelden:

  1. uw naam, adres en telefoonnummer*;
  2. de datum van verzenden van de klacht;
  3. het referentienummer/casusnummer waar de klacht op ziet;
  4. wanneer de gebeurtenis heeft plaatsgevonden;
  5. een omschrijving van de gebeurtenis.

* indien u de klacht namens een cliënt indient, is een machtiging van de cliënt vereist.

Het beschermen van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw klacht.

De afhandeling van een klacht

Binnen 5 werkdagen ontvangt u schriftelijk een ontvangstbevestiging. De klacht wordt intern doorgestuurd naar de klachtencommissie waarna wordt beoordeeld of de klacht in behandeling wordt genomen. Indien de klachtencommissie besluit om de klacht niet in behandeling te nemen, wordt u zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen 20 werkdagen na ontvangst van de klacht, schriftelijk geïnformeerd.

Indien u het wenselijk vindt om uw klacht telefonisch toe te lichten dan kunt u dit in uw klacht aangeven. Daarnaast kan de klachtencommissie het voor de behandeling van uw klacht wenselijk achten om u telefonisch te spreken. Binnen 30 werkdagen ontvangt u een schriftelijke terugkoppeling van de klacht. Mocht onverhoopt de termijn van 30 werkdagen niet worden gehaald, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht.

Het klachtenreglement van Argonaut Advies

Om uw klacht zo efficiënt mogelijk op te lossen beschikt Argonaut Advies over een klachtenreglement. Bij het vaststellen hiervan is aandacht besteed aan de eisen die ook de Nationale Ombudsman stelt aan de interne klachtenbehandeling door een bestuursorgaan: het principe van hoor en wederhoor.

Mocht u het volledige klachtenreglement willen inzien dan kan dat via deze link.

Complimenten-/klachtenformulier

Velden met een * zijn verplicht.

Contact
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status