Bezwaar en beroep bij beoordelingen van aanvragen van een OV-begeleiderskaart

Bezwaar en beroep Argonaut

Bezwaar

Bij beoordelingen van aanvragen van een OV-begeleiderskaart hanteert Argonaut Advies de grootste zorgvuldigheid. Toch kan het zijn dat u het niet eens bent met de uiteindelijke beslissing. Wanneer u het niet eens bent met een afgegeven negatief besluit over de OV-begeleiderskaart, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het besluit schriftelijk bezwaar maken bij Argonaut Advies. In het bezwaarschrift moet u dan vermelden waarom u het niet eens bent met dit besluit.

Wanneer u bezwaar maakt, kun u zich, gelet op artikel 2:1 Algemene wet bestuursrecht, laten bijstaan of vertegenwoordigen door een gemachtigde. Dit is echter niet verplicht. De kosten die met die bijstand of vertegenwoordiging samenhangen, komen in beginsel voor uw rekening. Laat u zich bijstaan of vertegenwoordigen door een gemachtigde? Dan dient u te allen tijde een machtigingsformulier aan Argonaut Advies te kunnen overleggen. Ook indien uw gemachtigde een advocaat is, verlangt Argonaut Advies van u een machtigingsformulier (MvT Parl. Gesch Awb I, p. 168). Op het machtigingsformulier moet ten minste staan: de datum en de naam  en handtekening van degene die machtigt,  en degene die gemachtigd wordt. Indien u geen machtigingsformulier overlegt, bestaat de kans dat uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard. Indien er sprake is van een negatieve eerste indicatie is het machtigingsformulier ingesloten bij het besluit, voor het geval dat u in bezwaar wilt gaan. 

Hoe kunt u bezwaar maken?

Uw bezwaar kunt u per post opsturen naar:

Argonaut Advies
Afdeling OV-Begeleiderskaart
Postbus 305
3720 AH Bilthoven

Helaas kan Argonaut Advies per e-mail ingediende bezwaarschriften niet in behandeling nemen. Dit komt omdat Argonaut Advies de elektronische weg voor het maken van bezwaar nog niet heeft opengesteld omdat wij de berichten niet op authenticiteit kunnen controleren. Daarom verzoeken wij u om uw bezwaarschrift getekend per post naar ons op te sturen.

De bezwaarprocedure

Het bezwaarschrift wordt afgehandeld overeenkomstig de bepalingen in de Awb (Algemene wet bestuursrecht). Na binnenkomst van het bezwaarschrift wordt u door ons telefonisch uitgenodigd voor het maken van een afspraak voor een (telefonische) hoorzitting met een bezwaararts. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaren bespreken met een bezwaararts. Deze bezwaararts is niet betrokken geweest bij de eerste beoordeling van uw aanvraag. Na afloop maakt de arts een verslag van de hoorzitting en stelt een advies op. De projectcoördinator OVBK zal vervolgens dit advies bestuderen en namens Argonaut Advies een beslissing nemen op het bezwaarschrift.

In het algemeen kan Argonaut besluiten dat:

  • het eerder genomen besluit in stand blijft, of;
  • het eerder genomen negatieve besluit wordt herroepen en wordt omgezet in een positief besluit, of;
  • het indicatiebureau de opdracht krijgt een nieuw of aanvullend onderzoek te doen.
Beroep na bezwaar

Het kan zijn dat u het niet eens met de beslissing op bezwaar. In het besluit wordt aangegeven dat u zich dan tot de bestuursrechter kunt wenden en binnen zes weken na dagtekening van het besluit beroep kan instellen. Beroep dient te worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied van uw woonplaats. Voor meer informatie omtrent de beroepsprocedure verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Op 1 oktober 2009 is de nieuwe ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ van kracht geworden. Binnen overheidsorganen worden dagelijks allerlei besluiten genomen betreffende vergunningen, subsidies en uitkeringen. Wanneer een besluit niet binnen de geldende termijn wordt genomen of u ontvangt zelfs helemaal geen besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U kunt dat ook doen als u het niet eens bent met het genomen besluit.

Contact
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status