Algemene voorwaarden

Versie 2.0 2020

 

Artikel               Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Argonaut Advies: Argonaut Advies B.V., de opdrachtnemer bij de Overeenkomst;

Cliënt: de natuurlijke persoon, op wie de opdracht betrekking heeft;

Medewerker: persoon die al dan niet in dienstverband onder verantwoordelijkheid van Argonaut Advies werkzaamheden verricht ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst

Opdrachtgever: de contractspartij van Argonaut Advies;

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening, in het algemeen sociaal medische advisering, tussen de Opdrachtgever en Argonaut Advies;

Partijen: Opdrachtgever en Argonaut Advies.

 

Artikel 2               Omvang Overeenkomst en toepassing voorwaarden

2.1         De omvang van de Overeenkomst wordt bepaald door de daarin opgenomen omschrijving van diensten, inclusief alle wijzigingen, die in onderling overleg worden aangebracht.

Afspraken tot wijziging zijn slechts bindend indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Een Overeenkomst kan onder meer een kader scheppen op grond waarvan de Opdrachtgever specifieke opdrachten kan verstrekken of de opdracht betreffen met betrekking tot een bepaalde Cliënt.

2.2         Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst en de totstandkoming daarvan. Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.

2.3         Argonaut Advies is adviseur. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn besluiten, handelen en nalaten op grond van adviezen van Argonaut.

Indien de Opdrachtgever of de Cliënt zich, al dan niet op advies van Argonaut Advies, voor verder advies of behandeling tot een derde partij wendt, is de Opdrachtgever respectievelijk de Cliënt volledig vrij in de keuze van die derde partij en de inhoud van het contract met die derde en is Argonaut Advies geen partij bij het contract met die derde, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4         Het aangaan van de Overeenkomst schept geen precedent voor de uitbreiding of verlenging daarvan. Afspraken over uitbreiding zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn vastgelegd. Op een eventuele verlenging van de Overeenkomst blijven de voorwaarden van de Overeenkomst ongewijzigd van toepassing, tenzij Partijen anders overeenkomen.

 

Artikel 3               Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

3.1         Een Overeenkomst met Argonaut Advies komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van een offerte van Argonaut Advies of, als Opdrachtgever een opdracht plaatst zonder dat aan deze opdracht een (raam)overeenkomst of offerte ten grondslag ligt, door schriftelijke bevestiging van de opdracht door Argonaut Advies.

3.2         Een offerte van Argonaut Advies is dertig (30) dagen geldig en heeft gedurende deze termijn een vrijblijvend karakter, tenzij anders vermeld. Argonaut Advies is pas aan de offerte gebonden nadat de Opdrachtgever deze schriftelijk en rechtsgeldig ondertekend heeft aanvaard.

3.3         Wijziging of voorbehoud van de Opdrachtgever met betrekking tot de offerte bindt Argonaut Advies alleen als deze schriftelijk met de wijziging of het voorbehoud heeft ingestemd.

3.4         De duur van de Overeenkomst is vastgelegd in de Overeenkomst of blijkt uit de strekking van de Overeenkomst.

 

Artikel 4               Algemene verplichtingen bij de uitvoering

4.1         De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Argonaut Advies tijdig kan beschikken over alle informatie die nodig is om de diensten optimaal te kunnen uitvoeren. Onvolledigheid of onjuistheid van de verschafte informatie en het te laat beschikbaar stellen van de benodigde informatie is voor risico van de Opdrachtgever, evenals het ontbreken of te laat beschikbaar komen van informatie die door de Cliënt of door derden, zoals andere dienstverleners, beschikbaar moeten worden gesteld.

4.2         Beide Partijen informeren elkaar tijdig over omstandigheden en ontwikkelingen, waarvan de ander, gelet op een goede uitvoering van de Overeenkomst, op de hoogte moet zijn.

4.3         Annulering van opdrachten betreffende individuele Cliënten dient uiterlijk achtenveertig (48) uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Bij latere annulering is de Opdrachtgever het ‘no show’-tarief in rekening verschuldigd.

4.4         Argonaut Advies zal de opgedragen diensten zorgvuldig en vakbekwaam uitvoeren met inachtneming van wettelijke bepalingen en algemeen geldende beginselen die op de diensten van toepassing zijn.

4.5         Argonaut Advies beschikt over een klachtenreglement en een privacyreglement en neemt de daarin vastgelegde regels en procedures strikt in acht. Beide reglementen zijn te raadplegen op de website van Argonaut Advies.

4.6         Indien afspraken zijn gemaakt over een bepaalde persoon die de opgedragen diensten zal uitvoeren en deze persoon hiertoe langere tijd niet in staat is dan wel niet meer voor Argonaut Advies werkzaam is, zal Argonaut Advies een vervanger benoemen die over vergelijkbare kennis en deskundigheid beschikt.

4.7         Indien en voor zover werkzaamheden op een locatie van de Opdrachtgever dienen te worden verricht, verleent de Opdrachtgever de Medewerker(s) van Argonaut Advies toegang tot de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht en draagt zorg voor de door die Medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals –indien van toepassing- een werkruimte met netwerkfaciliteiten. De Opdrachtgever zal Argonaut Advies vrijwaren

voor aanspraken van derden, Medewerkers van Argonaut Advies daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van de Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

Argonaut Advies conformeert zich aan de beveiligingsprocedures en huisregels die van toepassing zijn op de locatie waar de diensten worden verleend, mits de Opdrachtgever deze tijdig heeft bekend gemaakt aan Argonaut Advies.

 

Artikel 5               Geheimhouding

5.1         Argonaut Advies zal alle informatie betreffende Cliënt, de organisatie en de bedrijfsvoering van de Opdrachtgever, de arbeidsomstandigheden en alle vertrouwelijke informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behoudens voor zover Argonaut Advies ingevolge een wettelijk voorschrift daartoe is verplicht of zij van de Opdrachtgever daartoe toestemming heeft verkregen.

De Opdrachtgever verbindt zich het eventuele vertrouwelijke karakter van de verschafte informatie aan te duiden in gevallen waarin dit niet zonder meer als evident kan worden beschouwd.

5.2         Argonaut Advies legt een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in 5.1 op aan al haar Medewerkers en aan alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden. Voor de Medewerkers van Argonaut Advies en door Argonaut Advies ingeschakelde derden gelden de gedragscodes, professionele beroepscodes alsmede het privacyreglement van Argonaut Advies dat hiervan is afgeleid.

 

Artikel 6                Tarieven, facturering en betaling

6.1         De tarieven zijn vermeld in de Overeenkomst.

6.2         Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting. Argonaut Advies brengt de omzetbelasting in rekening bij de Opdrachtgever, tenzij over de betreffende dienst geen omzetbelasting is verschuldigd.

6.3         Argonaut Advies behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks aan te passen. Argonaut Advies stelt de Opdrachtgever circa twee maanden doch uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar op de hoogte van deze tariefwijzingen.

6.4         In geval een opdracht betreffende een individuele Cliënt te laat is geannuleerd of als de Cliënt niet op het afgesproken tijdstip is verschenen, is de Opdrachtgever het no-showtarief, zoals vermeld op de op dat moment geldende ‘Prijzentabel Argonaut Advies’, verschuldigd.

6.5         De Opdrachtgever is verplicht de kosten te vergoeden die Argonaut Advies moet maken ten behoeve van de uitvoering van een opdracht.

6.6         De Opdrachtgever betaalt de op basis van de Overeenkomst verschuldigde bedragen zonder korting of verrekening uiterlijk binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur. Als de Opdrachtgever meent het factuurbedrag niet of niet geheel verschuldigd te zijn, maakt hij dit binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur aan Argonaut Advies bekend onder vermelding van de reden en betaalt in ieder geval binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur het niet betwiste deel van het factuurbedrag. Als de Opdrachtgever een eventueel bezwaar niet binnen genoemde 15 dagen aan Argonaut Advies heeft gemeld, wordt hij geacht de factuur te hebben aanvaard.

6.7         Indien de Opdrachtgever een factuur zonder geldige reden niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft voldaan, is hij van rechtswege de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd.

 

Artikel 7                Overmacht

7.1         Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan een partij niet worden toegerekend, indien de tekortkoming niet is te wijten aan schuld van de betreffende partij, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Gedurende de periode van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Een partij die in een situatie van overmacht verkeert, zal de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen onder overlegging van de nodige bewijsstukken.

 

Artikel 8                Aansprakelijkheid

8.1         Argonaut Advies verricht de opgedragen diensten naar beste kunnen en weten. Indien desalniettemin schade ontstaat, is Argonaut Advies uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die te wijten is aan schuld van Argonaut Advies of van derden die Argonaut Advies bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt. De totaal door Argonaut Advies met betrekking tot de Overeenkomst te vergoeden schade is beperkt tot het factuurbedrag ter zake van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd of waarmee de aansprakelijkheid verband houdt met een maximum van € 25.000,-.

8.2         Argonaut Advies is gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken.

8.3         Argonaut is op generlei wijze aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.4         De Opdrachtgever vrijwaart Argonaut Advies voor alle aanspraken van derden ter zake van de door Argonaut Advies uitgevoerde Overeenkomst, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of grove schuld van Argonaut Advies en de Opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft. In dat geval zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Argonaut Advies afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Argonaut Advies in verband met die verzekering draagt.

8.5         Alle rechtsvorderingen jegens Argonaut Advies in verband met de Overeenkomst verjaren twaalf maanden na de aanvang van de dag waarop de schade is ontstaan of is ontdekt, doch uiterlijk twee jaar na de dag waarop Argonaut Advies tekort is geschoten in de nakoming van een verbintenis of de fout is gemaakt waarop de vordering is gebaseerd.

 

Artikel 9                Ontbinding

9.1         Buiten hetgeen elders in deze Overeenkomst is bepaald en onverminderd alle overige rechten en vorderingen is

  1. ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke aanmaning waarbij een redelijke termijn is gesteld, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen;
  2. ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of aanmaning door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien
  • de andere partij enig voordeel in welke vorm dan ook heeft aangeboden of verschaft aan het personeel van de partij die een beroep doet op deze bepaling, als dit voordeel van invloed is of kan zijn op de wijze van uitvoering van de Overeenkomst;
  • de andere partij (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt of aan hem (voorlopig) surseance van betaling is verleend;
  • het faillissement van de andere partij is aangevraagd of de andere partij in staat van faillissement is verklaard;
  • als de andere partij een natuurlijk persoon is, ten aanzien van de andere partij de toepassing van de schuldsaneringsregeling is uitgesproken;
  • de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
  • op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd dan wel de andere partij anderszins niet meer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.

9.2         In geval van overmacht gaan Partijen niet eerder tot ontbinding over dan na het verstrijken van een termijn van 30 kalenderdagen, tenzij Partijen een andere termijn overeenkomen.

 

Artikel 10             Overneming van personeel

10.1       Geen van de Partijen mag tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en binnen een jaar na beëindiging daarvan medewerkers van de andere partij, die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, noch met deze medewerkers over indiensttreding onderhandelen, dan na toestemming van de andere partij. Deze bepaling is ook van toepassing op door een partij ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

10.2       De partij die in strijd met het vorige lid handelt, is aan de andere partij een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,–) per geconstateerde schending van de in 10.1 opgenomen bepaling verschuldigd.

 

Artikel 11             Wijze van kennis geven

11.1       Kennisgevingen van Partijen op grond van de Overeenkomst worden schriftelijk gedaan. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 12             Voortdurende verplichtingen

12.1       Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze verplichtingen behoren onder meer:

geheimhouding (artikel 5),aansprakelijkheid (artikel 8), verbod overneming personeel (artikel 10), toepasselijk recht, geschillen (artikel 13).

 

Artikel 13             Toepasselijk recht, geschillen

13.1       Op de Overeenkomst en de totstandkoming van de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2       Ieder geschil tussen Partijen ter zake van de Overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, tenzij Partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

13.3       Alle kosten door Argonaut Advies gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Contact
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status