Categorieën
Gemeenten

Onze dienstverlening Wmo

De Wmo 2015 gaat uit van maatwerk, gericht op de specifieke situatie van een burger. Argonaut Advies sluit haar dienstverlening hierop aan, in lijn met de doelen en aanpak van uw gemeente. Onze adviseur gaat, in aanvulling op de beantwoording van de specifieke vraagstelling, nadrukkelijk in op de aanwezige functionele mogelijkheden van de burger én concrete veranderingen in het gedrag waarmee de burger een optimaal eigen aandeel kan nemen in het beoogde herstel en behoud van zelfredzaamheid en participatie.

Specifieke doelstelling:

Het (medisch) advies ondersteunt de consulent om de veranderingen in het gedrag van de burger te bewerkstelligen, waardoor de burger zelf een belangrijk aandeel kan nemen om de beoogde doelen in herstel en behoud van zelfredzaamheid en/of participatie effectief, doelmatig en duurzaam te realiseren.

In te zetten professionals:

  • arts;
  • indicatieadviseur;
  • ergonomisch adviseur;
  • bouwkundige;
  • psycholoog.
Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of over de vraag wat Argonaut Advies voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Categorieën
Gemeenten

Onze visie Wmo

De Kanteling is als project door de VNG geïntroduceerd, met als doel de gemeenten ondersteunen bij de invulling van de compensatieplicht. Centraal hierbij staat een omslag van claim- en aanbodgericht werken (voorzieningen en hulpmiddelen) naar vraag- en resultaatgericht werken (participatie en zelfredzaamheid). De Kanteling is een dynamisch proces.

Een dergelijke omslag heeft in veel gemeenten om ingrijpende veranderingen gevraagd, zowel intern als in relatie met burgers en partners. Dit transitietraject is nog steeds in volle gang. Ook Argonaut Advies heeft haar dienstverlening gekanteld en ondersteunt de gemeenten bij dit dynamische proces.

Eigen aandeel

Het effect van een oplossing op zelfredzaamheid en participatie is groter als de cliënt daar zelf een optimaal eigen aandeel in neemt. Tegelijkertijd treft u de cliënt op een moment dat zelfsturing en probleemoplossend vermogen verminderd zijn. Het daadwerkelijk komen tot een gedragsverandering is de belangrijkste sleutel naar het optimaal benutten van het eigen aandeel. Argonaut Advies werkt met oplossingsgerichte benaderingen, die zich in de geestelijke gezondheidszorg al effectief bewezen hebben. Gecombineerd met een getrapte benadering en de monitoring van de ontwikkeling van het eigen aandeel kunnen wij het kantelen succesvol doorvoeren. Hiermee kunnen we de Wmo zorg effectiever en doelmatiger inzetten, tegen mogelijk lagere kosten.

Gekantelde samenwerking

Argonaut Advies kan en wil gemeenten adviseren en ondersteunen om in toenemende mate zoveel mogelijk zelf te doen. Daarbij zijn wij de achterwacht voor complexe of specifieke situaties. Onze basis is een getrapte benadering. Vanuit de regierol bij gemeenten willen wij teamleiders en consulenten op meerdere manieren ondersteuning op maat aanbieden. Daarbij biedt Argonaut een pakket aan diensten om de gemeente optimaal te kunnen ondersteunen.

Meer informatie over onze visie en ondersteuningsmogelijkheden?

Wilt u meer informatie over onze visie op de Kanteling of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen