Sociaal medische advisering mantelzorgwoning

medisch advies mantelzorgwoning argonaut

In Nederland zorgen honderduizenden mantelzorgers langer dan drie maanden meer dan 8 uur per week voor een ander. Ondersteuning van mantelzorgers (bijvoorbeeld om overbelasting te voorkomen) maakt expliciet deel uit van de taak van de gemeenten in het kader van de maatschappelijke ondersteuning. Steeds vaker overwegen mantelzorgers en verzorgenden om in elkaars nabijheid te kunnen gaan wonen. In sommige gevallen zal een “mantelzorgwoning” bij de woning van de mantelzorger of bij de woning van de verzorgende uitkomst bieden. Verschillende gemeenten hebben in de afgelopen jaren beleid gemaakt voor het plaatsen van mantelzorgwoningen.

Wat is mantelzorg?

In de Wmo 2015 wordt mantelzorg gedefinieerd als “hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp. Het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep”.

Bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) is een extra element aan deze definitie toegevoegd, te weten dat het gaat om het gebruik van de ruimte die het besluit biedt voor het (vergunningsvrij) plaatsen van mantelzorgwoningen.

Medisch advies mantelzorgwoning

Voor de toepassing van de bepalingen in het Besluit omgevingsrecht is er sprake van mantelzorg als het gaat om intensieve zorg of ondersteuning en de mantelzorgrelatie kan worden aangetoond met een verklaring van onder andere een door de gemeente aangewezen sociaal medisch adviseur. Argonaut biedt een onafhankelijk medisch adviseur, die een dergelijk advies kan opstellen.

Het medisch onderzoek bestaat uit een onderzoek bij de zorgvragende op locatie waar de aanbouw dan wel het bijgebouw moet komen. De medisch adviseur van Argonaut bekijkt of de zorgvragende zodanig hulpbehoevend is (lichamelijk en/of geestelijk), dat men eigenlijk continue mantelzorg nodig heeft. Het gaat hierbij om niet-uitstelbare zorg. Zaken die eenvoudig via de thuiszorg geregeld kunnen worden vallen er buiten. Indien de zorgvrager in de huidige situatie samenleeft met andere gezinsleden (bijvoorbeeld een partner of inwonende kinderen), dienen tevens deze gezinsleden te worden beoordeeld. De medisch adviseur bekijkt of deze gezinsleden in staat zijn om de zorgvraag te kunnen verlenen volgens de richtlijnen voor gebruikelijke zorg. Daarnaast beoordeelt de medisch adviseur of de beoogde mantelzorger in staat is om deze zorg te leveren.

Hoe kunt u een sociaal medisch onderzoek aanvragen?
STAP 1: Aanvraagformulier

Dit kunt u plannen door het aanvraagformulier te downloaden door te klikken op de onderstaande oranje button. Vervolgens vult u het aanvraagformulier volledig in en stuurt u het per post op naar Argonaut Advies.

Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier per post naar:

Argonaut Advies
T.a.v. afdeling Mantelzorgwoning
Postbus 446
3760 AK Soest

Of stuur het ingevulde aanvraagformulier per e-mail naar: info@argonaut.nl

STAP 2: Extra gegevens met de aanvraag meesturen

Heeft u medische gegevens over de psychische of lichamelijke beperking of verstandelijke handicap van de zorgvrager en eventueel de gezinsleden, dan kunt u een kopie hiervan bij de aanvraag meesturen of dit klaarleggen voor het huisbezoek. In ieder geval wil onze arts kennis nemen van alle medicijnen die gebruikt worden en van de namen en adressen van alle behandelend artsen (huisarts en/of specialist). U bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanlevering van de medische gegevens. Informatie die te laat wordt aangeleverd, kan door onze arts niet meer worden meegenomen in het uiteindelijke advies.

Let op! De arts kan alleen Nederlandstalige gegevens beoordelen.

STAP 3: Vooraf de kosten van het medisch onderzoek betalen

U moet zelf de kosten van het onderzoek betalen. Deze kosten bedragen € 350,00. Indien de zorgvrager in de huidige situatie samenleeft met andere gezinsleden (bijvoorbeeld een partner of inwonende kinderen), moeten tevens deze gezinsleden worden beoordeeld. De extra kosten voor de beoordeling per gezinslid zijn € 50,00.

Dit bedrag maakt u over op:
Rekeningnummer: NL32 RABO 0314190724
Ten name van: Argonaut Advies
Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer en de gemeente waar u de vrijstelling gaat aanvragen

Let op! U moet éérst de kosten betalen voor het onderzoek. Daarna wordt pas een afspraak met u gemaakt voor het medisch onderzoek.

STAP 4: Oproep voor het medisch onderzoek afwachten

Pas als wij het bedrag voor het medisch onderzoek van u hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak voor het medisch onderzoek. Dit onderzoek zal plaatsvinden middels een huisbezoek op het adres waar de aanbouw of het bijgebouw is gewenst. U ontvangt tevens een schriftelijke bevestiging van de afspraak.

Bent u verhinderd?

Kunt u onverhoopt op de in de brief genoemde datum of tijdstip niet aanwezig zijn voor het onderzoek? Neem dan minstens 48 uur van te voren telefonisch contact op met ons om uw afspraak te verzetten.

Let op! Belt u te laat uw afspraak af, dan krijgt u uw geld niet terug. Als u dan een nieuwe afspraak maakt, moet u opnieuw de kosten voor het onderzoek betalen.

Wat heeft u nodig voor het medisch onderzoek?

U bent als mantelzorger op de afgesproken datum en tijd thuis voor het huisbezoek. Ook dienen de zorgvrager en eventuele samenwonende gezinsleden aanwezig te zijn. Wat heeft u nodig?

  1. Een geldig legitimatiebewijs van u en alle personen die onderzocht moeten worden. Dit is een paspoort, rijbewijs, een identiteitsbewijs of een vreemdelingendocument.
  2. De relevante medische gegevens. Heeft u medische gegevens over de psychische of lichamelijke beperkingen of verstandelijke handicap van de zorgvrager en de eventuele gezinsleden waar de zorgvrager nu mee samenleeft? Zorgt u er dan voor dat u die bij u heeft tijdens het onderzoek.

Let op! De arts kan alleen Nederlandstalige gegevens beoordelen.

Het medisch onderzoek

Zoals aangegeven richt de arts zijn onderzoek op de zorgvrager, eventuele gezinsleden waar de zorgvrager nu mee samenleeft en u als mantelzorger. Tijdens dit onderzoek stelt de arts vragen. De vragen hebben te maken met de gezondheid en/of verstandelijk vermogen. Het kan zijn dat de arts een lichamelijk onderzoek moet uitvoeren. Ook worden er vragen gesteld over uw persoonlijke (leef)situatie en de (leef)situatie van de zorgvrager. Vervolgens maakt onze deskundige een beoordeling of er een noodzaak is voor mantelzorg. Deze beoordeling koppelen wij altijd aan u terug.

Let op! De criteria voor het in aanmerking komen van een verklaring ‘noodzaak voor mantelzorg’ liggen vast en zijn streng. Het kan dus zijn dat onze deskundige van mening is dat u niet in aanmerking komt voor deze verklaring. Dit betekent echter niet dat u uw geld terugkrijgt.

Het medisch rapport

Eén week na het onderzoek krijgt u per post het medisch rapport toegestuurd. Indien de arts in het medisch rapport heeft aangegeven dat er een noodzaak is voor mantelzorg, kun u naar de gemeente gaan met dit rapport om een vrijstelling van het bestemmingsplan aan te vragen.

Let op! Het medisch rapport op zichzelf geeft u geen recht op de vrijstelling. De gemeente beslist over uw aanvraag, waarbij het medisch rapport wordt meegewogen. Soms kunnen ook andere factoren nog een rol spelen. Het rapport heeft de status van een advies.

Let op! Het rapport wordt éénmaal aan u uitgereikt. U moet het dus zorgvuldig bewaren. Wilt u later een kopie opvragen, dan kost dit € 25,00.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over het onderzoek? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Aanvullende informatie
Contact
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status