Categorieën
Uncategorized

Rechten cliënt bij sociaal medisch advies

Op het sociaal medisch advies dat u van Argonaut Advies ontvangt zijn voor u als cliënt rechten van toepassing.

Inzage- en correctierecht

Indien u van dit recht gebruik van wilt maken, kunt u dit bij de arts aangeven. De rapportage wordt dan aan u toe gestuurd waarna u een week de tijd heeft om de rapportage na te lopen en de arts te laten weten wat veranderd moet worden. Dit betekent niet dat u het advies van de arts kunt laten aanpassen; het advies is namelijk opgesteld vanuit de expertise van de beoordelend arts.

Voor kinderen tot 12 jaar hebben de ouders (voogd) zonder meer recht op inzage. Voor kinderen vanaf 12 jaar moet het kind de ouder (voogd) toestemming geven om het advies in te zien.

Blokkeringsrecht

Daarnaast is op de meeste adviezen het blokkeringsrecht van toepassing. Er zijn enkele uitzonderingen.
Indien u gebruik wilt maken van het blokkeringsrecht dient u dit bij de arts aan te geven. Dat betekent dat er dan geen advies aan de opdrachtgever gegeven gaat worden en de opdrachtgever op de hoogte wordt gesteld van het feit dat u het advies blokkeert. Het conceptadvies wordt wel in het dossier opgeslagen. 

Het blokkeringsrecht is niet van toepassing bij:

 1. Medische beoordelingen in het kader van lopende arbeidsovereenkomsten (bijvoorbeeld bij arbeidsgeschiktheid);
 2. Medische beoordelingen in het kader van private verzekeringen (bijvoorbeeld een private schadeverzekering);
 3. Medische beoordelingen in het kader van opleidingen die de keuring reeds volgt;
 4. Daarnaast is voor een aantal keuringen de toepassing van het blokkeringsrecht in een specifieke wet uitgesloten. Zo heeft de betrokkene geen blokkeringsrecht bij:
  • Medische beoordelingen in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet;
  • Medische beoordelingen in het kader van de Wet SUWI (participatiewet valt hier ook onder).
Tot slot

Bij Argonaut Advies werken meerdere artsen die elkaar kunnen vervangen bij afwezigheid en daarmee ook toegang hebben tot uw medisch dossier. Daarnaast worden kwaliteitschecks op de dossiers uitgevoerd door de stafarts. Indien u hier bezwaar tegen heeft, verzoeken we u dit kenbaar te maken bij de arts waar u de afspraak mee heeft of aan ons bedrijfsbureau. Ook kan het zijn dat de beoordelend arts uw aanvraag en zijn bevindingen anoniem inbrengt in casuïstiekbesprekingen in het kader van intercollegiaal overleg.

Met betrekking tot het maken van beeld- en geluidsopnames willen we u erop wijzen dat we hierin de richtlijnen van de KNMG volgen.

Categorieën
Uncategorized

Informatie voor behandelaars (huisartsen en specialisten)

Deze pagina bevat specifieke informatie voor huisartsen en specialisten over de OV-begeleiderskaart.

Opvragen medische gegevens door cliënt

Indien iemand een aanvraag indient voor een OV-begeleiderskaart dient deze aanvraag te zijn voorzien van medische informatie. Bij uitspraak van 31 maart 2006 (USZ 2006/167) heeft de Centrale Raad van Beroep overwogen dat Argonaut Advies, bij het nemen van beslissingen op aanvragen voor een OV-begeleiderskaart, als bestuursorgaan aangemerkt dient te worden. Dit heeft tot gevolg dat de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de aanvraag voor een OV-begeleiderskaart. Ingevolge artikel 4:2 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht is het aan een aanvrager van een (begunstigende) beschikking om alle gegevens en bescheiden, die voor de beslissing op aanvraag nodig zijn en waarover redelijkerwijs de beschikking verkregen kan worden, aan het bestuursorgaan dienen te worden verstrekt.

Argonaut Advies wijst u erop dat de aanvrager, ingevolge artikel 7:456 Burgerlijk Wetboek, recht heeft op afschrift van (een deel van) zijn eigen medisch dossier. Voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden zal de aanvrager over de door hem genoemde relevante medische problemen feitelijke informatie uit zijn medische dossier moeten overhandigen.

Voor de aanvraag van een OV-begeleiderskaart zijn de volgende beperkingen relevant:

 • Een mobiliteitsbeperking;
 • Epilepsie met een grand mal frequentie;
 • Een visuele beperking;
 • Een verstandelijke beperking; en
 • Een psychische beperking.

Zonder relevante medische gegevens, kan Argonaut Advies de aanvraag niet in behandeling nemen.

Declaratie

De OV-begeleiderskaart is een systeem dat door het ministerie van Infrastructuur en Milieu is ontworpen. Hierin is het gegeven begrepen dat de aanvrager zelf via het recht op dossierinzage en afschrift verantwoordelijk is voor het vergaren en toezenden van relevante medische informatie. Uw declaratie komt dan ook niet voor vergoeding in aanmerking, ook niet wanneer Argonaut Advies zelf informatie bij u opvraagt.

De oorzaak is gelegen in het feit dat het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) expliciet aangeeft voor welke wet – en regelgeving bij het verstrekken van informatie een declaratie gehonoreerd moet worden. De regeling met betrekking tot de OV-begeleiderskaart valt daar niet onder.

Categorieën
Uncategorized

Bezwaar en Beroep

Bij beoordelingen van aanvragen van een OV-begeleiderskaart hanteert Argonaut Advies de grootste zorgvuldigheid. Toch kan het zijn dat u het niet eens bent met de uiteindelijke beslissing. Wanneer u het niet eens bent met een afgegeven negatief besluit over de OV-begeleiderskaart, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het besluit schriftelijk bezwaar maken bij Argonaut Advies. In het bezwaarschrift moet u dan vermelden waarom u het niet eens bent met dit besluit.

Bezwaar

Wanneer u bezwaar maakt, kun u zich, gelet op artikel 2:1 Algemene wet bestuursrecht, laten bijstaan of vertegenwoordigen door een gemachtigde. Dit is echter niet verplicht. De kosten die met die bijstand of vertegenwoordiging samenhangen, komen in beginsel voor uw rekening. 

Laat u zich bijstaan of vertegenwoordigen door een gemachtigde? Dan dient u te allen tijde een machtigingsformulier aan Argonaut Advies te kunnen overleggen. Ook indien uw gemachtigde een advocaat is, verlangt Argonaut Advies van u een machtigingsformulier (MvT Parl. Gesch Awb I, p. 168). Op het machtigingsformulier moet ten minste staan: de datum en de naam  en handtekening van degene die machtigt,  en degene die gemachtigd wordt.  Indien u geen machtigingsformulier overlegt, bestaat de kans dat uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard. Indien er sprake is van een negatieve eerste indicatie is het machtigingsformulier ingesloten bij het besluit, voor het geval dat u in bezwaar wilt gaan. 

Het bezwaarschrift wordt afgehandeld overeenkomstig de bepalingen in de Awb (Algemene wet bestuursrecht). Na binnenkomst van het bezwaarschrift wordt u door ons telefonisch uitgenodigd voor het maken van een afspraak voor een (telefonische) hoorzitting met een bezwaararts.

Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaren bespreken met een bezwaararts. Deze bezwaararts is niet betrokken geweest bij de eerste beoordeling van uw aanvraag. Na afloop maakt de arts een verslag van de hoorzitting en stelt een advies op. De projectcoördinator OVBK zal vervolgens dit advies bestuderen en namens Argonaut Advies een beslissing nemen op het bezwaarschrift.

In het algemeen kan Argonaut besluiten dat:

 • het eerder genomen besluit in stand blijft, of;
 • het eerder genomen negatieve besluit wordt herroepen en wordt omgezet in een positief besluit, of;
 • het indicatiebureau de opdracht krijgt een nieuw of aanvullend onderzoek te doen.
Bezwaar per e-mail

Helaas kan Argonaut Advies uw per e-mail ingediende bezwaarschrift niet in behandeling nemen. Dit komt omdat Argonaut Advies de elektronische weg voor het maken van bezwaar nog niet heeft opengesteld omdat wij de berichten niet op authenticiteit kunnen controleren. Daarom verzoeken wij u om uw bezwaarschrift getekend per post naar ons op te sturen.

Beroep na bezwaar

Het kan zijn dat u het niet eens met de beslissing op bezwaar. In het besluit wordt aangegeven dat u zich dan tot de bestuursrechter kunt wenden en binnen zes weken na dagtekening van het besluit beroep kan instellen. Beroep dient te worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied van uw woonplaats. Voor meer informatie omtrent de beroepsprocedure verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Op 1 oktober 2009 is de nieuwe ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ van kracht geworden. Binnen overheidsorganen worden dagelijks allerlei besluiten genomen betreffende vergunningen, subsidies en uitkeringen. Wanneer een besluit niet binnen de geldende termijn wordt genomen of u ontvangt zelfs helemaal geen besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U kunt dat ook doen als u het niet eens bent met het genomen besluit.

Bezwaar opsturen

Uw bezwaar kunt u per post opsturen naar:

Argonaut Advies
Afdeling OV-Begeleiderskaart
Postbus 305
3720 AH Bilthoven

Categorieën
Uncategorized

Compliment geven of klacht indienen

Natuurlijk doen wij altijd onze uiterste best om zowel voor opdrachtgever als cliënt een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Bent u tevreden over onze dienstverlening, vertel het onze medewerker! Mocht u onverhoopt minder tevreden zijn over onze dienstverlening, dan horen wij dit uiteraard graag.

Complimenten

Bent u tevreden over onze dienstverlening? Een mooier compliment kunnen we niet krijgen! Wij horen het graag van u. U kunt uw compliment via onderstaand formulier doorgeven. Wij zorgen ervoor dat het compliment bij de juiste persoon terechtkomt.

Klachten

Hoor en wederhoor

Het kan voorkomen dat u onverhoopt ontevreden bent over onze dienstverlening. Om uw klacht zo efficiënt mogelijk op te lossen beschikt Argonaut Advies over een klachtenreglement. Bij het vaststellen hiervan is aandacht besteed aan de eisen die ook de Nationale Ombudsman stelt aan de interne klachtenbehandeling door een bestuursorgaan: het principe van hoor en wederhoor. Dit principe maakt deel uit van onze procedure.

Klachten nemen wij serieus

Als wij een klacht ontvangen, nemen wij deze zeer serieus. Wij halen hieruit belangrijke signalen over ons eigen functioneren. Op basis hiervan trekken wij conclusies en signaleren verbeterpunten. Ons uitgangspunt is om uw klacht op te lossen en om klachten in de toekomst te voorkomen. Dankzij uw klacht kunnen wij onze producten en dienstverlening verbeteren. Wij zien uw klacht dan ook als een gratis advies! De behandeling van klachten wordt opgenomen in het klachtenregister. Klik om de klachtenprocedure of klachtenreglement te lezen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Compliment geven of klacht indienen

Vul onderstaand formulier in. Indien van toepassing nemen wij contact met u op.

Het beschermen van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw vraag.

Velden met een * zijn verplicht